Meelespea

Külastaja meelespea.

Austatud külastaja!

Alljärgnevad reeglid on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele meie külastajatele ning nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest nende täitmisel ja sellest tulenevast vastutusest. Edaspidi Kohtla-Järve Kultuurikeskus lühendatud KJKK.
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses on videovalvesüsteem.

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses on keelatud:

* Suitsetamine;
* Sisenemine alkoholi- ja/või narkojoobes;
* Sisenemine loomade, relva, pürotehnika või muu inimesi ohustava esemega;
* Kultuurikeskuse ja külastajate vara rikkumine, määrimine, hävitamine ja omavoliline võõrandamine;
* Omavoliline müügi- ja reklaamitegevus (nõutav kirjalik luba);

Üleriided:

* Külastaja on kohustatud andma üleriided riidehoidu;
* Hoidma alles riidehoiunumbri;
* Tasuma kaotatud riidehoiu numbri eest 50 krooni;
* NB! Riidehoidu jäetud väärtuslike esemete eest nagu sularaha, väärisesemed, autovõtmed, dokumendid, jms. Kohtla-Järve Kultuurikeskus ei vastuta.
*

Kultuurisündmusel viibimine:

* Vältimaks häireid helisüsteemis ja et mitte näidata ennast ebaviisaka inimesena, palume kultuurisündmuste toimumise ajaks lülitada välja mobiiltelefon;
* Külastaja peab esitama kehtiva pileti KJKK töötaja igakordsel nõudmisel ja hoidma oma piletit alles kultuurisündmuse lõpuni, soodushinnaga pileti omanik peab esitama soodustust tõendava dokumendi, vanusepiiranguga kultuurisündmustel peab esitama isikut tõendava dokumendi;
* On keelatud siseneda saalidesse märgades ja määrdunud riietes;
* Ei tohi siseneda saalidesse suurte esemete, kottide, lastekärude või muude vahenditega, mis segavad‑takistavad inimeste liikumist, kui ei ole eelnevalt administratsiooniga teisiti kokku lepitud (vajalik kirjalik luba);
* Lubamatu on kultuurisündmust häiriv või häirimisele kaasaaitav tegevus (nutvad imikud, hullavad lapsed, mitmekordne põhjuseta saalist väljumine, jne.);
* Ilma Kultuurikeskuse ja/või kõikide esinejate kirjaliku loata kultuurisündmuse filmimine ja/või fotografeerimine on keelatud lähtuvalt autoriõiguste seadusest.
*

Kohtla-Järve Kultuurikeskuse töötajatel on õigus:

* Nõuda vanusepiiranguga ürituste puhul ning soodushinnaga piletite ostjalt isikut tõendavat dokumenti;
* Mitte müüa pileteid ilmsete joobetunnustega või avalikku korda rikkuvatele inimestele;
* Keelduda piletite müügist isikutele, kes on varasemalt rikkunud nimetatud reegleid;
* Reegleid rikkunud või eiranud külastajat, s.h kultuurisündmust häirivat või häirimisele kaasaaitavat isikut, võib kultuurikeskuse töötaja poolt kultuurisündmuselt välja saata piletiraha tagastamata;
* Konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda politsei või turvafirma patrull ja abi saabumiseni korrarikkujat kinni pidada;
* Nõuda sisse tekitatud kahju hüvitus lõhutud või rikutud inventari eest vastavalt vara maksumuse või taastamise turuväärtusele;

Aadress: Kohtla-Järve, Keskallee 36, 30321; tel. +372 33 66 169